Privacyverklaring

Zeeders TS49 gevestigd te West Terschelling op Terschelling, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Zeeders TS49 met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordeninggegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Zeeders TS49 persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) klanten;
 • bezoekers van de website: ZeedersTS49
 • alle overige personen die met Zeeders TS49 contact opnemen

of van wie Zeeders TS49 persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens Zeeders

TS49 verwerkt persoonsgegevens die:

 • een klant zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking

Zeeders TS49 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het toesturen van eventuele artikelen of andere informatiewaar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

Rechtsgrond

Zeeders TS49 verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst, les of cursus

Persoonsgegevens delen met derden

Zeeders TS49 deelt geen persoonlijke gegevens met derden mits dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zeeders TS49 deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Zeeders TS49 geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Zeeders TS49 ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Zeeders TS49 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zeeders TS49 hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
 • formulieren verzonden via het contactformulier op de website worden 14 dagen op de server bewaard en daarna automatisch verwijderd.
 • google analytics gegegevens (die uitsluitend de bezoekersbeweging melden en geen ip adressen of persoonsgebonden gegevens opslaan) worden na 14 maanden verwijderd.

Wijzigingen privacyverklaring

Zeeders TS49 kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyverklaring wordt op de website van Zeeders TS49 gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Zeeders TS49 te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@zeedersts49.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Zeeders TS49 persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een emailbericht te sturen naar info@zeedersts49.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies, of vergelijkbare technieken

Zeeders TS49 gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.